در این پست با معرفی کد مطالب تصادفی محصولات ووکامرس با شما هستیم که به راحتی میتوانید محصولات ووکامرس خود را به صورت رندوم و تصادفی به نمایش بگذارید کار با این کد بسیار راحت بوده و کافیست با ما همراه باشید

۱- وارد داشبورد خود شوید و به مسیر نمایش > ویرایشگر بروید و کد زیر را در محل مناسبی که مدنظر شماست اضافه و ذخیره کنید

<ul class="products">
  <?php
    $args = array( 'post_type' => 'product', 'posts_per_page' => 9, 'product_cat' => 'نام دسته شما', 'orderby' => 'rand' );
    $loop = new WP_Query( $args );
    while ( $loop->have_posts() ) : $loop->the_post(); global $product; ?>

    

        <li class="product">  

          <a href="<?php echo get_permalink( $loop->post->ID ) ?>" title="<?php echo esc_attr($loop->post->post_title ? $loop->post->post_title : $loop->post->ID); ?>">

            <?php woocommerce_show_product_sale_flash( $post, $product ); ?>

            <?php if (has_post_thumbnail( $loop->post->ID )) echo get_the_post_thumbnail($loop->post->ID, 'shop_catalog'); else echo '<img src="'.woocommerce_placeholder_img_src().'" alt="Placeholder" width="300px" height="300px" />'; ?>

            <h3><?php the_title(); ?></h3>

            <span class="price"><?php echo $product->get_price_html(); ?></span>          

          </a>

          <?php woocommerce_template_loop_add_to_cart( $loop->post, $product ); ?>

        </li>

  <?php endwhile; ?>
  <?php wp_reset_query(); ?>
</ul>

۲- در کد بالا تعداد نمایش مطالب ۹ انتخاب شده که میتوانید تعداد ان را تغییر دهید

۳- در کد بالا به جای نام دسته شما ، نام دسته ی مورد نظر را بنویسید

 

  کد نمایش متن خاص در انتهای تمام پست های وردپرس