با آموزش و معرفی کد نمایش مطالب در انتظار تایید توسط مدیر  با شما هستیم در بعضی از وب سایت ها توسط چندین نویسنده یا کاربر مطالبی نوشته میشود و در سایت به نمایش در می آید که باید توسط مدیر تایید شوند اگر میخواهید قبل از تایید توسط مدیر عنوان مطالب را نمایش دهید میتوانید از کد زیر استفاده کنید

۱- وارد داشبورد خود شوید و به مسیر نمایش > ویرایشگر  > function.php بروید و کد زیر را اضافه و ذخیره کنید

<?php
$pendingPosts = new WP_Query(array(
  'post_status' => 'pendding',
  'post_type' => 'post',
  'order' => 'descending',
  'orderby' => 'ID',
  'posts_per_page' => '10',
  'paged' => (get_query_var('paged')) ? get_query_var('paged') : 1
));
?>
<ul>
  <?php if ($pendingPosts->have_posts()) :
while ($pendingPosts->have_posts()) : $pendingPosts->the_post();?>
  <li><a href="<?php the_permalink(); ?>" rel="nofollow"><?php the_title(); ?></a></li>
  <?php endwhile;
  endif; ?>
</ul>
<?php wp_reset_query(); ?>

با استفاده از کد نمایش مطالب در انتظار تایید توسط مدیر توانستید مطالب در صفر انتظار تایید را نمایش دهید

امیدوارم مورد استفاده شما این آموزش وردپرس قرار گرفته باشه ? موفق و پیروز باشید

  کد وردپرس مطالب بعدی و قبلی در وردپرس