با یکی از آموزش های وردپرس در طراحی یک قالب وردپرس با شما هستیم ، در طراحی یک قالب وردپرس یکی از چیزهایی که کاربر را از سردرگمی رها میسازد استفاده از مسیر مربوطه است که با استفاده از کد زیر میتوانید مکان شما اینجا هستید را ایجاد کنید برای این کار با ما همراه باشید

کد زیر معمولا در اکثر قالب ها موجود میباشد در صورتی که موجود نبود میتوانید ان را ابتدا در مسیر زیر کپی و ذخیره نمایید

۱- وارد داشبورد خود شوید و به مسیر نمایش > ویرایشگر  بروید و کد زیر را در  هر محل که میخواهید نمایش داده شود قرار داده و ذخیره کنید

function remon_breadcrumbs() {
  $class = "tbclass";
  $showOnHome = 1;    // 1 - show breadcrumbs on the homepage, 0 - don't show
  $delimiter = '»'; // delimiter between crumbs
  $home  = 'صفحه اصلی';  // text for the 'Home' link
  $showCurrent = 1;   // 1 - show current post/page title in breadcrumbs, 0 - don't show
  $before  = '<span class="current">'; // tag before the current crumb
  $after = '</span>'; // tag after the current crumb
  global $post;
  $homeLink = get_bloginfo('url');
  if (is_home() || is_front_page()){
    if ($showOnHome == 1) echo '<div id="breadcrumbs">شما اینجا هستید : <a href="' . $homeLink . '">' . $home . '</a></div>';
  }else{
    echo '<div id="breadcrumbs" class="blue ' . $class . '">شما اینجا هستید : <a href="' . $homeLink . '">' . $home . '</a> ' . $delimiter . ' ';
    if (is_category()){
      $thisCat = get_category(get_query_var('cat'), false);
      if ($thisCat->parent != 0) echo get_category_parents($thisCat->parent, TRUE, ' ' . $delimiter . ' ');
      echo $before . ' "' . single_cat_title('', false) . '"' . $after;
    }else
      if (is_search()){
        echo $before . 'نتایج جستجو برای "' . get_search_query() . '"' . $after;
      }else
        if (is_day()){
          echo '<a href="' . get_year_link(get_the_time('Y')) . '">' . get_the_time('Y') . '</a> ' . $delimiter . ' ';
          echo '<a href="' . get_month_link(get_the_time('Y'),get_the_time('m')) . '">' . get_the_time('F') . '</a> ' . $delimiter . ' ';
          echo $before . get_the_time('d') . $after;
        }else
          if(is_month()){
            echo '<a href="' . get_year_link(get_the_time('Y')) . '">' . get_the_time('Y') . '</a> ' . $delimiter . ' ';
            echo $before . get_the_time('F') . $after;
          }else
            if(is_year()){
              echo $before . get_the_time('Y') . $after;
            }else
              if (is_single() && !is_attachment()){
                if (get_post_type() != 'post'){
                  $post_type = get_post_type_object(get_post_type());
                  $slug = $post_type->rewrite;
                  echo '<a href="' . $homeLink . '/' . $slug['slug'] . '/">' . $post_type->labels->singular_name . '</a>';
                  if ($showCurrent == 1) echo ' ' . $delimiter . ' ' . $before . get_the_title() . $after;
                }else{
                  $cat = get_the_category(); $cat = $cat[0];
                  $cats = get_category_parents($cat, TRUE, ' ' . $delimiter . ' ');
                  if ($showCurrent == 0) $cats = preg_replace("#^(.+)\s$delimiter\s$#", "$1", $cats);
                  echo $cats;
                  if ($showCurrent == 1) echo $before . get_the_title() . $after;
                }
              }else
                if(!is_single() && !is_page() && get_post_type() != 'post' && !is_404()){
                  $post_type = get_post_type_object(get_post_type());
                  echo $before . $post_type->labels->singular_name . $after;
                }else
                  if (is_attachment()){
                    $parent = get_post($post->post_parent);
                    $cat = get_the_category($parent->ID); $cat = $cat[0];
                    echo get_category_parents($cat, TRUE, ' ' . $delimiter . ' ');
                    echo '<a href="' . get_permalink($parent) . '">' . $parent->post_title . '</a>';
                    if ($showCurrent == 1) echo ' ' . $delimiter . ' ' . $before . get_the_title() . $after;
                  }else
                    if (is_page() && !$post->post_parent){
                      if ($showCurrent == 1) echo $before . get_the_title() . $after;
                    }else
                      if (is_page() && $post->post_parent){
                        $parent_id = $post->post_parent;
                        $breadcrumbs = array();
                        while ($parent_id) {
                          $page = get_page($parent_id);
                          $breadcrumbs[] = '<a href="' . get_permalink($page->ID) . '">' . get_the_title($page->ID) . '</a>';
                          $parent_id = $page->post_parent;
                        }
                        $breadcrumbs = array_reverse($breadcrumbs);
                        for ($i = 0; $i < count($breadcrumbs); $i++) {
                          echo $breadcrumbs[$i];
                          if ($i != count($breadcrumbs)-1) echo ' ' . $delimiter . ' ';
                        }
                        if ($showCurrent == 1) echo ' ' . $delimiter . ' ' . $before . get_the_title() . $after;
                      }else
                        if (is_tag()){
                          echo $before . 'برچسب "' . single_tag_title('', false) . '"' . $after;
                        }else
                          if (is_author()){
                            global $author;
                            $userdata = get_userdata($author);
                            echo $before . 'مطالب نوشته شده توسط ' . $userdata->display_name . $after;
                          }else
                            if (is_404()){
                              echo $before . 'یافت نشد' . $after;
                            }
    if (get_query_var('paged')){
      if ( is_category() || is_day() || is_month() || is_year() || is_search() || is_tag() || is_author() ) echo ' (';
      echo __('صفحه') . ' ' . get_query_var('paged');
      if ( is_category() || is_day() || is_month() || is_year() || is_search() || is_tag() || is_author() ) echo ')';
    }
    echo '</div>';
  }
}

۲- بعد از ذخیره کردن برای نمایش موقعیت کاربر با استفاده از کد زیر میتوانید موقعیت کاربر را مشخص کنید کافی است کد زیر را در هر جایی که مد نظر شماست اضافه کنید

<?php if (function_exists('remon_breadcrumbs')) remon_breadcrumbs(); ?>

امیدوارم این آموزش ورپرس مورد استفاده شما قرار گرفته باشه ، موفق باشید 🙂

  کد ایجاد ناحیه ابزارک در وردپرس