در این آموزش با چگونگی ایجاد ابزارک در وردپرس با شما هستیم اگر از جمله طراحان قالب وردپرس هستید و میخواهید برای قالب خود ابزارک اختصاصی طراحی کنید و اطلاعات خاصی را به نمایش در آورید این کار به راحتی توسط کد زیر انجام میشود

۱- وارد داشبورد خود شوید و به مسیر نمایش > ویرایشگر  > function.php بروید و کد زیر را اضافه و ذخیره کنید

// Creating the widget
class wpb_widget extends WP_Widget {
function __construct() {
parent::__construct(
// Base ID of your widget
'wpb_widget',
// Widget name will appear in UI
__('ابزارک قالب کده', 'wpb_widget_domain'),
// Widget description
array( 'description' => __( 'ابزارک سفارشی وب سایت قالب کده', 'wpb_widget_domain' ), )
);
}
// Creating widget front-end
// This is where the action happens
public function widget( $args, $instance ) {
$title = apply_filters( 'widget_title', $instance['title'] );
// before and after widget arguments are defined by themes
echo $args['before_widget'];
if ( ! empty( $title ) )
echo $args['before_title'] . $title . $args['after_title'];
// This is where you run the code and display the output
echo __( 'یک متن تست جهت نمایش وارد کنید', 'wpb_widget_domain' );
echo $args['after_widget'];
}
// Widget Backend
public function form( $instance ) {
if ( isset( $instance[ 'title' ] ) ) {
$title = $instance[ 'title' ];
}
else {
$title = __( 'New title', 'wpb_widget_domain' );
}
// Widget admin form
?>
<p>
<label for="<?php echo $this->get_field_id( 'title' ); ?>">عنوان ابزارک شما</label>
<input class="widefat" id="<?php echo $this->get_field_id( 'title' ); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name( 'title' ); ?>" type="text" value="<?php echo esc_attr( $title ); ?>" />
</p>
<?php
}
// Updating widget replacing old instances with new
public function update( $new_instance, $old_instance ) {
$instance = array();
$instance['title'] = ( ! empty( $new_instance['title'] ) ) ? strip_tags( $new_instance['title'] ) : '';
return $instance;
}
} // Class wpb_widget ends here
// Register and load the widget
function wpb_load_widget() {
register_widget( 'wpb_widget' );
}
add_action( 'widgets_init', 'wpb_load_widget' );

۲- بعد از ثبت میتوانید به بخش ابزارک ها رجوع کنید و نتیجه را مشاهده نمایید همچین کد مربوط به ابزارک خود را میتوانید در بین کد بالا اضافه کنید

امیدوارم مورد استفاده شما این آموزش وردپرس قرار گرفته باشه ? موفق و پیروز باشید

  مهمترین کدهای وردپرس برای طراحی قالب